UPDATE 11 : Afspraken tijdens de paasvakantie

27 mrt

Beste ouders

We bezorgen u graag nog een update met een aantal afspraken:

 1. Volgende week dinsdag ontvangen alle kinderen een nieuwe omslag met opdrachten. De volgende keer ontvangen jullie pas een omslag na de paasvakantie (op dinsdag 21 april 2020). De overheid vraagt om tijdens de paasvakantie geen opdrachten te geven aan de kinderen. We zullen dit respecteren, maar u vindt wel vrijblijvende ‘spelletjes’ op op onze website bij ‘Opdrachten’.
 2. Ook tijdens de paasvakantie voorziet de school opvang van 7 uur tot 18 uur. Wie aanspraak kan maken op deze dienstverlening, neemt VOOR de paasvakantie contact op met het schoolsecretariaat. U kan volgende week het schoolsecretariaat bereiken op maandag 30/3, dinsdag 31/3, woensdag 1/4, donderdag 2/4 en vrijdag 3/4, telkens van 9 uur tot 12 uur.
 3. Wanneer de school opnieuw opent, dienen alle kinderen hun ingevulde oefeningen mee te brengen naar school. Wanneer deze niet zijn ingevuld, zal dit een effect hebben op de rapportresultaten. De kinderen van leergroep 4 en 5 moeten hun oefeningen ook verbeteren aan de hand van de correctiesleutels.
 4. De kinderen van leergroep 5 kunnen vanaf volgende week inloggen op Smartschool, het online platform van de school. Op deze manier kunnen ze op woensdagvoormiddag 1 april en donderdagvoormiddag 2 april online de lessen volgen. Hiervoor krijgen ze van de leerkrachten de nodige richtlijnen via de omslag van volgende week en de Facebookpagina van leergroep 5.
 5. De kinderen van leergroep 4 hebben volgende week ook de mogelijkheid om elkaar en de leerkracht online eens te zien. De nodige richtlijnen hiervoor worden volgende week dinsdag ook bezorgd in de omslag en via de Facebookpagina van leergroep 4.
 6. Wanneer de overheid nieuwe maatregelen aankondigt, zullen we deze via onze website en via Facebook bekend maken.
 7. Tijdens de paasvakantie is de school op weekdagen telefonisch bereikbaar op het nummer 053-46.51.00 en dit enkel tussen 9 uur en 11 uur.

Vriendelijke groeten.

Peter Van Hove

Directeur

 

__________

 

VERSION FRANCAISE (Google Translate)

 

Chers parents

Nous sommes heureux de vous fournir une mise à jour avec un certain nombre d’accords:

 1. Mardi prochain, tous les enfants recevront une nouvelle couverture avec des devoirs. La prochaine fois, vous ne recevrez une couverture qu’après les vacances de Pâques (le mardi 21 avril 2020). Le gouvernement demande de ne pas confier de tâches aux enfants pendant les vacances de Pâques. Nous respecterons cela, mais vous trouverez des «jeux» non contraignants sur notre site Web sous «Opdrachten».
 2. Pendant les vacances de Pâques, l’école propose également un service de garde de 7h à 18h. Qui peut prétendre à ce service, contactez le secrétariat de l’école AVANT les vacances de Pâques. Vous pouvez joindre le secrétariat de l’école la semaine prochaine le lundi 30/3, mardi 31/3, mercredi 1/4, jeudi 2/4 et vendredi 3/4, de 9h à 12h.
 3. Lorsque l’école rouvre, tous les enfants de leergroep 3, 4 et 5 doivent apporter leurs exercices terminés à l’école. Si ceux-ci ne sont pas remplis, cela aura un effet sur les résultats du rapport. Les enfants de leergroep 4 et 5 doivent également améliorer leurs exercices à l’aide des touches de correction.
 4. Les enfants de leergroep 5 peuvent se connecter dès la semaine prochaine sur Smartschool, la plateforme en ligne de l’école. De cette façon, ils peuvent suivre les cours en ligne le mercredi matin 1er avril et le jeudi matin 2 avril. Ils recevront les directives nécessaires des enseignants via la couverture de la semaine prochaine et la page Facebook du leergroep 5.
 5. Les enfants de leergroep 4 ont également la possibilité de se voir et de voir l’enseignant en ligne la semaine prochaine. Les directives nécessaires à cet effet seront également fournies mardi prochain dans la couverture et via la page Facebook du leergroep 4.
 6. Lorsque le gouvernement annoncera de nouvelles mesures, nous les annoncerons via notre site Web et via Facebook.
 7. Pendant les vacances de Pâques, l’école est joignable par téléphone au 053-46.51.00 en semaine et uniquement entre 9h et 11h.

Sincères salutations

Peter Van Hove

__________

 

ENGLISH VERSION (Google Translate)

 

Dear parents

We are happy to provide you with an update with a number of agreements:

 1. Next Tuesday all children will receive a new cover with assignments. The next time you will only receive a cover after the Easter holidays (on Tuesday 21 April 2020). The government asks not to give assignments to the children during the Easter holidays. We will respect this, but you will find non-binding ‘games’ on our website under ‘Opdrachten’.
 2. During the Easter holidays, the school also provides childcare from 7 am to 6 pm. Who can claim this service, contact the school secretariat BEFORE the Easter holidays. You can reach the school secretariat next week on Monday 30/3, Tuesday 31/3, Wednesday 1/4, Thursday 2/4 and Friday 3/4, from 9 am to 12 pm.
 3. When the school reopens, all children of leergroep 3, 4 and 5 should bring their completed exercises to school. If these are not filled in, this will have an effect on the report results. The children of leergroep 4 and 5 must also improve their exercises using the correction keys.
 4. The children of leergroep 5 can log in from next week on Smartschool, the online platform of the school. This way they can follow the classes online on Wednesday morning April 1 and Thursday morning April 2. They will receive the necessary guidelines from the teachers via next week’s cover and the Facebook page of leergroep 5.
 5. The children of leergroep 4 also have the opportunity to see each other and the teacher online next week. The necessary guidelines for this will also be delivered next Tuesday in the cover and via the Facebook page of leergroep 4.
 6. When the government announces new measures, we will announce them via our website and via Facebook.
 7. During the Easter holidays, the school can be reached by telephone on 053-46.51.00 on weekdays and only between 9 am and 11 am.

Regards

Peter Van Hove

 •  

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.